Algemene voorwaarden

1. Artikel 1: Algemeen

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle met MTL Expeditie B.V. MTL Expeditie gesloten overeenkomsten. Ze gelden tevens voor de aan die overeenkomsten voorafgaande en daaruit voortvloeiende rechtsverhoudingen. Hierna wordt de contractspartij van MTL Expeditie in vertrouwelijk enkelvoud aangeduid als: ‘opdrachtgever’.

1.2 Door het sluiten van een overeenkomst met c.q. het opdracht geven aan MTL Expeditie, doet opdrachtgever uitdrukkelijk afstand van eventueel harerzijds gehanteerde voorwaarden, waardoor op de rechtsverhouding tussen MTL Expeditie en opdrachtgever uitsluitend onderhavige algemene voorwaarden en de in artikel 2 van deze algemene voorwaarden van toepassing zijn. Toepasselijkheid van door opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.


2. Artikel 2: Toepasselijke voorwaarden en rangorde

2.1 Boven onderhavige voorwaarden prevaleert hetgeen is overeengekomen in de door MLT Expeditie en opdrachtgever ondertekende overeenkomst. Daarnaast prevaleert de meest recente versie van de Nederlandse Expeditievoorwaarden (Algemene voorwaarden van FENEX, de Nederlandse Organisatie voor Expeditie en Logisitiek. Deze FENEX voorwaarden zijn kostenloos te raadplegen en te downloaden vanaf de internetsite

2.2 In afwijking van artikel 2.3 is MTL Expeditie steeds bevoegd vorderingen in rechte in te stellen bij de bevoegde burgerlijke rechter.

2.3 Indien MTL Expeditie niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, dan betekent dat niet dat de bepalingen van deze algemene voorwaarden niet van toepassing zijn, of dat MTL Expeditie in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze algemene voorwaarden te verlangen.

2.4 MTL Expeditie is gerechtigd deze algemene voorwaarden (eenzijdig) te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen zullen 2 weken voordat deze van kracht worden, medegedeeld worden. De opdrachtgever gaat ermee akkoord dat hij aan de gewijzigde algemene voorwaarden gebonden is, indien zij na de kennisgeving van de diensten van MTL Expeditie gebruikt maakt.

2.5 Deze en de overige in dit artikel genoemde voorwaarden zijn ook van toepassing op alle overeenkomsten waarvoor MTL Expeditie voor de uitvoering daarvan derden en/of leveranciers dient te betrekken.


3. Artikel 3: Offertes
3.1 Een prijsopgave c.q. verstuurde offerte is tot 5 dagen na dagtekening geldig, tenzij MTL Expeditie anders aangeeft en/of er binnen deze periode wijzigingen plaatsvinden die het noodzakelijk maken om de prijs te verhogen en/of de offerte te wijzigen.

3.2 De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de door haar aan MTL Expeditie verstrekte informatie. Indien achteraf blijkt dat de informatie, gegevens en/of materialen niet juist en/of onvolledig zijn, dan heeft MTL Expeditie het recht om de offerte aan te passen. Indien dergelijke onjuistheden eerst gedurende de uitvoering van de opdracht of daarna aan het licht komen, is MTL Expeditie gerechtigd het in rekening te brengen bedrag te verhogen naar het tarief dat zou hebben gegolden indien de prijsopgaaf c.q. offerte zou zijn opgesteld op grond van de juiste informatie.

3.3 Een samengestelde offerte verplicht MTL Expeditie niet tot het verrichten van een gedeelte van de overeenkomst tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

3.4 Indien de opdrachtgever wijzigingen in de oorspronkelijke uitgebrachte offerte aanbrengt vervalt de oorspronkelijke offerte.

3.5 Door het enkele accorderen van een offerte komt geen overeenkomst tot stand. Deze komt eerst tot stand op een wijze als beschreven in artikel 4 van deze algemene voorwaarden.


4. Artikel 4: Tot stand komen overeenkomst

4.1 Een overeenkomst komt tot stand door bevestiging door MTL Expeditie middels een bevestigingsformulier / orderbevestiging. Zonder een dergelijke bevestiging wordt de overeenkomst geacht niet tot stand te zijn gekomen.

4.2 Door het versturen van een orderbevestiging als bedoeld in artikel 4.1 komt een overeenkomst van expeditie tot stand. Evenwel betreft dit een voorwaardelijke overeenkomst, waarbij als voorwaarden heeft te gelden een tijdsverloop van twee werkdagen waarbinnen MTL Expeditie zonder opgaaf van reden kan afzien van het uitvoeren van de overeenkomst van expeditie. Eerst na deze termijn van twee werkdagen wordt de overeenkomst van expeditie onvoorwaardelijk. Binnen deze termijn heeft MTL Expeditie de mogelijkheid om zonder opgave van reden en zonder enige gehoudenheid tot vergoeding van schade te weigeren uitvoering te geven aan de overeenkomst, waardoor deze geacht wordt nimmer te hebben bestaan.

4.3 In afwijking van het gestelde in artikel 4.1 en 4.2 komt een overeenkomst van expeditie tot stand indien MTL Expeditie op basis van de door haar uitgebrachte offerte begonnen is met uitvoering van de overeenkomst.


5. Artikel 5: Uitvoering van de overeenkomst

5.1 Bovenal geldt dat MTL Expeditie handelt als zijnde expediteur. Als gevolg hiervan sluit MTL Expeditie ten behoeve van, in naam van en voor rekening van opdrachtgever vervoersovereenkomsten met derden ten behoeve van de (expeditie)overeenkomst met de opdrachtgever. Opdrachtgever wordt geacht MTL Expeditie hiertoe onbeperkt te hebben gevolmachtigd, tenzij opdrachtgever deze volmacht schriftelijk heeft beperkt.

5.2 MTL Expeditie voert niet het daadwerkelijke transport uit. Dit wordt gedaan door een transporteur. MTL Expeditie is derhalve nimmer als vervoerder aan te merken. Ook niet als een ‘papieren’ of ‘opvolgend’ vervoerder.

5.3 Het is niet toegestaan de naam van MTL Expeditie op de vrachtbrief te vermelden aangezien MTL Expeditie uitsluitend optreedt als expediteur. Hiervan getuige ook de toepasselijkheid van de in artikel 2.1 van deze algemene voorwaarden van toepassing verklaarde FENEX voorwaarden.

5.4 De uitvoering van een overeenkomst gebeurt op basis van de op het moment van het aangaan van de overeenkomst geldende omstandigheden en is afhankelijk van prestaties van derden en de door derden verstrekte gegevens aan MTL Expeditie. Al dan niet toerekenbaar tekort schieten van deze derden houdt geen (al dan niet toerekenbaar) tekortschieten van MTL Expeditie in.

5.5 In verband met de aard van de aangeboden diensten is MTL Expeditie onderworpen en gebonden aan de regels, richtlijnen, het beleid en de technologie van derden. Alle werkzaamheden worden uitgevoerd conform de regels en richtlijnen van de betreffende derde. Indien het in verband met de regels, richtlijnen, beleid en/of technologie van derden noodzakelijk is, is MTL Expeditie bevoegd haar werkzaamheden te wijzigen c.q. aan te passen.


6. Artikel 6: Verplichtingen opdrachtgever ten aanzien van verzending

6.1 Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het op correcte en deugdelijke wijze aanbieden van de te verzenden objecten. Dit houdt onder meer doch niet uitsluitend in dat objecten voorzien worden van correcte etikettering, verpakking, documentatie en dergelijke.

6.2 Voor eventuele schade ten gevolge van tekortschieten in de wijze van aanbieden van de vracht is opdrachtgever ten volle aansprakelijk. Indien niet voldaan wordt aan het op deugdelijke wijze aanbieden van de vracht is MTL Expeditie gerechtigd de vracht te weigeren. Hierdoor wordt de overeenkomst tussen MTL Expeditie en opdrachtgever ontbonden, waarbij MTL Expeditie het recht heeft op vergoeding van door haar geleden schade. Die schade wordt bij voorbaat vastgesteld op ten minste de overeengekomen door opdrachtgever aan MTL Expeditie te betalen prijs, onverminderd het recht van MTL Expeditie om aanvullende schadevergoeding te vorderen.

6.3 Tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen is de opdrachtgever gehouden om zelf de benodigde douaneformaliteiten te verrichten. Indien zulks schriftelijk is overeengekomen, zal MTL Expeditie de benodigde douaneformaliteiten verzorgen. Evenwel geschiedt dit uitdrukkelijk voor rekening en risico van de opdrachtgever. MTL Expeditie is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van onvolkomenheden ten aanzien van het afhandelen van douaneformaliteiten. Opdrachtgever vrijwaart MTL Expeditie volledig voor eventuele aan MTL Expeditie opgelegde boetes, heffingen en dergelijke.


7. Artikel 7: Beëindiging, opzegging en ontbinding van de overeenkomst

7.1 MTL Expeditie is bevoegd de nakoming van haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst van expeditie op te schorten, te beëindigen of de overeenkomst te ontbinden indien:
Opdrachtgever zijn verplichtingen uit de overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden niet of niet volledig nakomt;
Opdrachtgever haar bedrijf liquideert, in surseance van betaling, faillissement, schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor opdrachtgever niet vrijelijk over haar vermogen kan beschikken komt te verkeren;
MTL Expeditie na het sluiten van de overeenkomst kennisneemt van omstandigheden die haar een grond geven te vrezen dat opdrachtgever zijn verplichtingen niet of niet behoorlijk kan nakomen.

7.2 Indien MTL Expeditie overgaat tot ontbinding van de overeenkomst dan zijn al haar vorderingen direct opeisbaar.


8. Artikel 8: Prijzen

8.1 Alle prijzen zijn in euro’s en exclusief btw en bijkomende kosten zoals:, douaneformaliteiten, invoerrechten, tolgelden, (kilometer)heffingen, reis-en verblijfskosten enz. Indien deze kosten aan MTL Expeditie worden opgelegd, zal zij deze bijkomende kosten aan de opdrachtgever doorberekenen.

8.2 In het geval van vertraging op de laad- of loslocatie, die ontstaat, buiten de schuld van MTL Expeditie of derden -zoals transporteurs- om, is het MTL Expeditie toegestaan wachturen in rekening te brengen. In de basis is voor laden en lossen van deelpartijen 1 uur vrij voor laden en lossen, voor complete vracht geldt 2 uur vrij voor laden en lossen. Bij overschrijding hiervan brengt MTL Expeditie € 65,00 per aangevangen uur in rekening. Deze kosten zullen te allen tijde separaat op de factuur worden vermeld.


9. Artikel 9: Betaling en incassokosten

9.1 Betaling van de facturen dient te geschieden middels bank/giro overboeking ten gunste van een door aangewezen bankrekening.

9.2 Verstuurde facturen dienen door opdrachtgever binnen 30 dagen na factuurdatum betaald te worden

9.3 MTL Expeditie is gerechtigd haar facturen digitaal te versturen.

9.4 MTL Expeditie is gerechtigd tot het afzonderlijk factureren van deelleveringen.

9.5 Het is opdrachtgever niet toegestaan al dan niet vaststaande tegenvorderingen te verrekenen met hetgeen zij aan MTL Expeditie verschuldigd is. Evenmin kan opdrachtgever een beroep doen op opschorting of op andere wijze een korting toepassen.

9.6 In alle gevallen waarin MTL Expeditie een sommatie, een ingebrekestelling of een exploot aan opdrachtgever uitbrengt of doet uitbrengen, of in geval van procedures tegen opdrachtgever om deze tot nakoming van de overeenkomst te dwingen, is opdrachtgever verplicht alle daarvoor gemaakte redelijke kosten, zowel in als buiten rechte – met uitzondering van de ingevolge een definitieve rechterlijke beslissing door verhuurder te betalen proceskosten – aan MTL Expeditie te voldoen. De gemaakte redelijke kosten worden tussen partijen bij voorbaat vastgesteld op een bedrag dat als volgt wordt berekend; 15% over de hoofdsom met een maximum van € 15.000. Artikel 96 leden 4 en 6 van boek 6 BW, waaronder uitdrukkelijk begrepen de verwijzing naar het maximaal te vergoeden bedrag aan buitengerechtelijke kosten, zijn daarmee tussen partijen niet van toepassing.

9.7 Ingeval van niet tijdige betaling door opdrachtgever heeft MTL Expeditie recht op de wettelijke handelsrente, te vermeerderen met 5%.

9.8 Indien opdrachtgever in gebreke is met het doen van betalingen, is MTL Expeditie gerechtigd de op haar rustende verbintenissen op te schorten en toekomstige verbintenissen niet aan te gaan. Zulks totdat opdrachtgever volledig aan haar verplichtingen heeft voldaan, waaronder begrepen het voldoen van de kosten als bedoeld in artikel 9.6 en 9.7 van deze algemene voorwaarden.


10. Artikel 10: Retentie- en pandrecht

10.1 MTL Expeditie heeft jegens een ieder die daarvan afgifte verlangt, een (door enkele overgave of terbeschikkingstelling gevestigd) pandrecht en een retentierecht op alle zaken, documenten en gelden die zij uit welke hoofde dan ook en met welke bestemming ook onder zich heeft of zal krijgen, voor alle vorderingen die zij ten laste van de opdrachtgever of wederpartij of diens vertegenwoordiger of hulppersoon, en/of de eigenaar of anderszins gerechtigde heeft of kan krijgen.

10.2 MTL Expeditie mag diegene die zaken, documenten of gelden als bedoeld onder 5.1 in haar macht (of die van haar onderaannemer of hulppersoon) brengt beschouwen als bevoegd om daarover te beschikken, althans als vertegenwoordiger van de eigenaar daarvan of rechthebbende daarop.

10.3 MTL Expeditie is gerechtigd om van het bestaan van haar pandrecht op grond van dit artikel mededeling te doen aan wie, en wanneer, haar goeddunkt.

10.4 MTL Expeditie kan de in dit artikel bedoelde rechten ook uitoefenen voor hetgeen haar door de opdrachtgever of wederpartij nog verschuldigd is of zal worden in verband met eerdere opdrachten van die opdrachtgever of wederpartij of diens vertegenwoordigers of hulppersonen.

10.5 Het bovenstaande doet niet af aan de in de wet geregelde opschortingsrechten.


11. Artikel 11: Aansprakelijkheid

11.1 2.1 Alle diensten en werkzaamheden geschieden voor rekening en risico van de opdrachtgever. MTL Expeditie is niet aansprakelijk voor enige schade, tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove schuld aan de zijde van MTL Expeditie.

11.2 De aansprakelijkheid van is in ieder geval beperkt tot wat bepaald is in deze algemene voorwaarden en de voorwaarden als bedoeld in artikel 2.1 van deze algemene voorwaarden. In geen geval zal MTL Expeditie gehouden zijn tot het voldoen van schade die hoger is dan de factuurwaarde van de betreffende diensten en/of werkzaamheden.

11.3 MTL Expeditie is nimmer aansprakelijk voor fouten die voortvloeien uit werkzaamheden verricht door derde partijen.

11.4 MTL Expeditie is in geen geval aansprakelijk voor directe en/of indirecte schade.

11.5 Elke aansprakelijkheid van MTL Expeditie vervalt zes maanden na het ontstaan van de schade. Deze termijn is een vervaltermijn, die niet voor stuiting vatbaar is. Enkel het instellen van een vordering in rechte doet de aanspraken van opdrachtgever niet vervallen.


12. Artikel 12: Vrijwaring
12.1 De opdrachtgever vrijwaart MTL Expeditie voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden.
12.2 Indien MTL Expeditie uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de opdrachtgever gehouden MTL Expeditie. zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is MTL Expeditie, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van MTL Expeditie en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de opdrachtgever.

13. Artikel 13: Klachten

13.1 Een klacht over de uitvoering van de overeenkomst, werkzaamheden, diensten of de factuur dient opdrachtgever binnen 30 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 30 dagen na factuurdatum schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te maken bij MTL Expeditie.

13.2 Indien de in lid 1 genoemde termijn verstreken is vervallen alle rechten ter zake.

13.3 MTL Expeditie streeft ernaar om een klacht zo spoedig mogelijk af te handelen. MTL Expeditie kan bij een klacht derden inschakelen die de klacht onderzoeken. Mocht blijken dat de klacht onterecht is dan heeft MTL Expeditie het recht om de kosten voor het inschakelen van derden in rekening te brengen bij de opdrachtgever. Eventuele vorderingsrechten van opdrachtgever vervallen indien opdrachtgever onvoldoende medewerking betracht bij het in dit artikel genoemde onderzoek.

13.4 Indien de klacht terecht is, heeft MTL Expeditie de mogelijkheid tussen aanpassing van de factuur, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de werkzaamheden, dan wel het geheel of gedeeltelijk opnieuw uitvoeren van de overeenkomst.


14. Artikel 14: Overige

14.1 Op alle overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, ook indien een opdrachtgever gevestigd of woonachtig is in het buitenland.

14.2 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.

14.3 Deze voorwaarden zijn gesteld in de Nederlandse taal; aan de ter beschikking gestelde Engelse of andere vertaling(en) daarvan kunnen door de opdrachtgever geen rechten of verweren worden ontleend die afwijken van het bepaalde in de Nederlandse versie.

14.4 Alle geschillen tussen MTL Expeditie en opdrachtgever zullen onderling beslecht worden, alvorens een geschil voorgelegd wordt aan de bevoegde rechter.

14.5 Alle geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Almelo, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.